close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SZKOLNICTWO POLONIJNE NA ISLANDII

 • Różnego rodzaju inicjatywy oddolne Polaków przebywających z rodziną na wyspie oraz polskich nauczycieli znajdują wsparcie naszej Ambasady i spotykają się z zainteresowaniem kierownictwa szkół islandzkich i władz islandzkich.

  Nauka polskiego jako języka ojczystego w Islandii.

   

   

  Liczba dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w polskich rodzinach mieszkających w Islandii jest szacowana na około trzy tysiące. W samym Reykjaviku (nie licząc okolicznych miejscowości) 340 z nich chodzi do przedszkola oraz 520 do szkoły podstawowej. Liczby te nie uwzględniają sytuację w szkołach średnich. Oficjalnie na wyspie przebywa 13.795 obywateli polskich, przy wskaźniku rozrodczości 2,63; jednak te dane nie obejmują rodaków, którzy już nabyli obywatelstwo islandzkie, ani tych, którzy jeszcze nie posiadają kennitali. Można przewidywać, więc, powiększenie obecności ich dzieci w szkole. To wiąże się również z problemami: nie rzadko dzieci te mają trudności z nauką, ze względów językowych. Nawet te urodzone już w Islandii i mówiące od razu po islandzku, nie mogą liczyć na bogactwo słownictwa czerpanego z życia rodzinnego. W mniejszym stopniu, mogą sprostać tym trudnościom starsze dzieci albo nastolatkowie, którzy zaczęli szkołę jeszcze w Polsce. W podobnej sytuacji znajdują się, zresztą, uczniowie z innych narodowości. Nauczyciele i kierownictwo szkół islandzkich są tego świadomi i próbują znaleźć rozwiązania w różny sposób. W niektórych szkołach nauczyciele polskojęzyczni wspomagają innych nauczycieli, wspierając uczniów pochodzenia polskiego w nauce różnych przedmiotów. Czasami nauka języka polskiego jako języka rodzimego jest włączona do programu szkolnego i odbywa się podczas czasu lekcyjnego z polskim nauczycielem. W innych przypadkach dana szkoła udostępnia swoje pomieszczenia na pozalekcyjne zajęcia polskiego albo zajęcia szkoły polonijnej uczącej różnych przedmiotów, w tym języka i literatury polskiej, historii polskiej, geografii, przyrody, matematyki dla dzieci uczęszczających do różnych szkół i nawet dojeżdżających z innych miast. Czasami oceny z języka polskiego albo oceny polskiej szkoły polonijnej są uznawane na świadectwie szkolnym, czasami nie. Nie wszystkie szkoły stosują te same rozwiązania i wybór zależy od dyrektora, od ciała pedagogicznego, od urzędu miasta – od którego zależne są podstawówki – na bazie różnych czynników i przekonań. Wspólną tendencją jest jednak uznanie nauki języka rodzimego jako koniecznej i pożądanej z powodu pozytywnego jej wpływu na naukę wszystkich kolejnych przedmiotów szkolnych. To jest naukowo udokumentowane, jak podkreśla Magdalena Elisabet Andresdóttir, Polskojęzyczny Mediatorem dla Edukacji i Młodzieży w Urzędzie Miasta Reykjaviku: pełen rozwój procesu myślenia, refleksji i dogłębne przyswojenie wiedzy jest możliwe wyłącznie poprzez język ojczysty; uczeń, którego język ojczysty staje się przedmiotem nauki włączonym w programie szkolnym, jest dowartościowany i następuje w nim podwyższenie samooceny.

   

   

  W Przewodniku Krajowego Programu Islandzkiego dla Szkoły Podstawowej jest przewidziana możliwość (jednak, nie konieczność lub obowiązek), aby znajomość języka ojczystego ucznia, którego język ojczysty nie jest islandzki, została uznana jako częścią curriculum szkolnego. Taki sam paragraf jest obecny w Ustawie o szkole obowiązkowej z 2008 r., która przewiduje, że znajomość języka ojczystego u ucznia, którego język ojczysty nie jest islandzki, może zastąpić naukę drugiego języka obcego w programie szkolnym.

   

  Inicjatywy Polaków.

   

  Godny podziwu i dumy jest fakt, że Polacy umieli zorganizować się samodzielnie. W Reykjaviku Szkoła Polska im. Janusza Korczaka jest szkołą społeczną założoną przez rodziców, którzy zrzeszyli się w tym celu i podtrzymują ją finansowo. Działa od 10 lat i prowadzi zajęcia z różnych przedmiotów (język polski, historia, geografia, przyroda, matematyka) w sobotę. Ma ok. 20 nauczycieli i 342 uczniów. Dojeżdżają do niej dzieci nawet z bardzo oddalonych miejscowości. Urząd miasta udostępnił jej pomieszczenia jednej ze szkół podstawowych. Szkoła zachęca do czytania poprzez prowadzenie biblioteki dla uczniów, młodzieży i dorosłych: mieści się ona w lokalu nad samą siedzibą ambasady, będącym jej odrębną częścią i służącym również jako biuro Szkoły. Książki biblioteczne są zakupione ze środków Departamentu Współpracy z Polonią Zagranicy MSZ. Dyrektorem szkoły jest Monika Sienkiewicz.

   

   

  W stolicy prowadzi zajęcia z polskiego dla dzieci w wieku szkolnym też centrum językowe Tungumálaver (nauka stacjonarna lub e-learning).

  W pobliskich miastach, Krakka Akademia w Keflaviku uczy 25 dzieci pod dyrekcją organizacyjną Darii Łuczków; w szkole publicznej w Sangerði prowadzone są zajęcia z polskiego w godzinach lekcyjnych dla 28 dzieci przez Izabellę Winiarską; tak samo w szkole w miejscowości Garður (Marta Walendzik) i w  Selfoss, gdzie Aneta Figlarska uczy 37 uczniów. W Helli Magdalena Przewrocka prowadzi zajęcia w szkole podstawowej z 14 uczniami. Dalej, na Fjordach Zachodnich, w Isafjörður prowadzi zajęcia języka polskiego w szkołach publicznych Marzena Głodkowska, z 17 uczniami, w szkole podstawowej Bolungarviku Zofia Marciniak uczy 19 dzieci, w szkole podstawowej Suðursviku Janusz Frach uczy kilkanaścioro dzieci; na półwyspie Snæfellsnes Agnieszka  Imgront uczy w szkołach podstawowych 5 uczniów w Olafsviku, 10 w Grudafjörður, 12 w Stikkisholmur. 

  Na północnym wschodzie, Aneta Potrykus uczyła 10 dzieci, które obecnie czekają na nową nauczycielkę. Dwa miesiące temu powstała najmłodsza szkoła polskiego w Akureyri, z inicjatywy koordynatora szkolnego urzędu miasta; zajęcia są prowadzone przez Annę Rudnicką-Ostrowską, z 17 uczniami, w sobotę w jednej ze szkół podstawowych.

  W 9 przypadkach, więc, nauka polskiego jest prowadzona w szkole publicznej podczas godzin lekcyjnych.

  Podręczniki szkolne są częściowo zamówione nieodpłatnie w ORPEGU, Ambasada dąży do tego, aby one zostały w całości dostarczane przez tę instytucję.

  Dzieci otrzymują Legitymację Szkolną, dającą takie same uprawnienia na zniżki i ułatwienia, jakie dostają uczniowie w Polsce.

   

  Kształcenie uczniów w wieku licealnym.

   

  Jeszcze niedostatecznie rozwinięta jest pomoc dla uczniów w wieku licealnym. W tej strefie wiekowej odczuwa się brak pomocy nauczyciela polskojęzycznego podczas czasu lekcyjnego w szkole. Niektóre szkoły starają się o specjalne lekcje języka islandzkiego jako języka drugiego, jednak potrzebne są tutaj również polskie podręczniki do poszczególnych przedmiotów nauki – np. chemii, fizyki, matematyki – o które same szkoły islandzkie mogą prosić ORPEG za pośrednictwem ambasady.

  Wydaje się potrzebne stworzenie, wspólnym wysiłkiem, Centrum Wsparcia dla takich uczniów, z punktem odniesienia przy ambasadzie.

   

  Inicjatywa Ambasady RP

   

  Priorytetem Ambasady RP jest wsparcie porządnego wykształcenia polskich dzieci i młodzieży z rodzin przebywających na emigracji. Ambasador podjął więc inicjatywę: 1. zapoznania się ze wszystkimi środowiskami i działaczami szkolnictwa polonijnego, z ich osiągnięciami, potrzebami, zagadnieniami; 2. złożenia wizyt w szkołach u nauczycieli i kierownictwa szkół, zawiązania i utrzymania stosunków z władzami samorządowymi, zwłaszcza z tymi, które mają zwierzchnictwo nad szkolnictwem podstawowym; 3. zawiązania operatywnej współpracy z władzami centralnymi (z Ministrem Edukacji), aby, w ramach możliwości, potrzeby tych uczniów i ich problemy zostały rozstrzygnięte w sposób jednolity; 4. zilustrowania sytuacji stosownym polskim władzom i przekazania im potrzeby środowisk polonijnych w dziedzinie szkolnictwa i nauki, aby ustalić stałą, konkretną współpracę na poziomie państwowym.

   

   

  Apel

   

  Ambasada apeluje do rodziców, którzy jeszcze nie zdecydowali się na wysyłanie dzieci na naukę polskiego, lub do szkoły polonijnej, lub również do skorzystania z programów kształcenia na odległość, aby wzięli jednak pod uwagę taką możliwość, w celu lepszego rozwijania osobowości dziecka i tożsamości młodszego pokolenia, lepszej nauki w szkole islandzkiej, lepszego funkcjonowania w środowisku, odpowiedniego przygotowania do studiów w Polsce albo do życia w Polsce w razie wyboru powrotu do Kraju.

  Ambasada apeluje również do rodziców i do samych uczniów, aby uczniowie zechcieli kontynuować naukę języka i kultury polskiej przynajmniej do końca wieku ‘obowiązku szkolnego’, czyli do szesnastego roku życia. To będzie procentowało podczas dalszego pobierania nauki w szkole islandzkiej bądź polskiej.

   

   

  Kształcenie na odległość: taką możliwość jest oferowana, na przykład, przez:

  http://www.orpeg.pl/index.php/ksztalcenie-na-odleglosc

  https://www.polskaszkolainternetowa.pl/

  https://polonijka.edu.pl/

   

   

  ----  ----- 

  Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

   

  Głównym celem działań podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest podtrzymywanie znajomości języka i kultury polskiej oraz umacnianie poczucia tożsamości narodowej Polaków zamieszkałych poza granicami kraju. Aby zrealizować powyższe założenia Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG), prowadzi, między innymi:

  1. 67 szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP w 36 krajach świata, realizujących uzupełniający plan nauczania w zakresie języka i wiedzy o Polsce dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w systemie edukacji kraju zamieszkania.
  2. Szkołę podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcące im. KEN wchodzące w skład ORPEG, prowadzące kształcenie na odległość.

  Ponadto ORPEG wspomaga nauczanie języka polskiego i w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących. Jest to realizowane poprzez kierowanie nauczycieli z Polski do pracy za granicą, organizowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą, wyposażanie szkół w niezbędne podręczniki i pomoce dydaktyczne.

  Oprócz tego, MEN organizuje obozy edukacyjne dla młodzieży polonijnej. Uczestniczy w nich młodzież w wieku 15-18 lat, która w ciągu roku szkolnego uczęszcza na zajęcia z języka polskiego i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

  Organizowana jest także współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, które prowadzone są przez organizacje społeczne Polaków, ze szkołami w Polsce.

  W związku ze wzrastająca liczbą uczniów przybywających do Polski z zagranicy, MEN umożliwiło organom prowadzącym szkoły publiczne i niepubliczne tworzenie oddziałów przygotowawczych dla takich uczniów, aby pomóc im w adaptacji do nowego środowiska.

  Od 31 marca 2015 roku obowiązują w Polsce nowe przepisy dotyczące uznania wykształcenia uzyskanego za granicą. Świadectwa ukończenia szkół za granicą mogą być uznane z mocy prawa. Za dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce uznaje się następujące zagraniczne świadectwa:

  1. Świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu-Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Dotyczy to m.in. Islandii
  2. Dyplomy IB wydane przez organizacje International Baccalaureate w Genewie
  3. Dyplomy EB wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencja o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21.06.1994
  4. Świadectwa uprawniające do studiów wyższych, objęte umowami międzynarodowymi o wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów

  Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim - informator MEN

  ------

   

  Powstała nowa platforma internetowa www.polishscience.pl

   

  Dziewięciojęzyczny serwis informacyjny jest w całości dedykowany polskiej nauce, szkolnictwu wyższemu i innowacyjności.

  W serwisie można znaleźć:

  - informacje o wydarzeniach i aktywnościach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jego jednostek podległych, jednostek badawczo rozwojowych, uczelni wyższych;

  - informacje o nagrodach, konkursach, wydarzeniach organizowanych w Polsce oraz takich, w których polska nauka / naukowcy biorą udział;

  syntetyczne opisy dobrych praktyk – kojarzenia nauki z gospodarką, właściwego wykorzystania przyznawanych środków publicznych na innowacyjność;

  -informacje o programach badawczych, szczególnie takich, w których udział podmiotów zagranicznych jest zakładany;

  - informacje z imprez, seminariów, kongresów naukowych o szczególnym znaczeniu dla nauki;

  - informacje popularyzujące atrakcyjność dla studentów i badaczy zagranicznych polskich uczelni wyższych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: