close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZŁOŻENIE WNIOSKU - MAŁOLETNI

 • Złożenie wniosku o wydanie paszportu (z danymi biometrycznymi) osobie małoletniej

   

  Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców. Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają oboje rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą  potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę), notariusza lub Sýslumaðura. Obecność małoletniego, który nie ukończył jeszcze 5 lat nie jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.

   

  W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

   

  Przepisy te odpowiednio stosuje się do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.

   

   

  Rodzice małoletniego składają w Ambasadzie:

   

  1. wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego  (wnioski dostępne są w Ambasadzie);
  2. kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, o wymiarach 35x45mm, spełniającą wymogi zdjęcia do paszportu (wymogi te stosuje się również w stosunku do dzieci do 5-go roku życia);
  3. odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL. Uczulamy, że nie ma możliwości złożeni wniosku o paszport biometryczny na podstawie islandzkiego aktu urodzenia;
  4. uiścić opłatę konsularną w gotówce w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat Konsularnych;
  5. należy okazać  aktualnie posiadany dokument paszportowy osoby małoletniej, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego - złożyć zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego (formularz dostępny w Ambasadzie oraz w dziale Formularze).
  6. Rodzice  (lub odpowiednio  ustanowieni przez sąd opiekunowie) małoletniego obowiązani są przy składaniu wniosku paszportowego również okazać swoje dokumenty paszportowe (lub odpowiednio ew. dowody osobiste).

  oraz ewentualnie:

   

  1. dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty;
  2. ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby.

  Od małoletniego, który ukończył 12 lat, pobiera się odciski palców obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków.

  Ponadto małoletni, który ukończył 13 lat, składa na wniosku paszportowym własnoręczny podpis.

   

  Jeżeli dane zawarte w składanych dokumentach lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach  budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa małoletniego albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby małoletniej – konsul może żądać przedłożenia w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu   potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie (Dz. U. z 2012 r., poz. 161).

   

  Jeżeli nie nastąpiło uznanie ojcostwa lub ustalenie ojcostwa osoby małoletniej, dla której jest składany wniosek, należy złożyć odpis zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka. W takim przypadku zgodę na wydanie dokumentu paszportowego wyraża jedynie matka dziecka.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: