close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZŁOŻENIE WNIOSKU - DOROŚLI

 • Złożenie wniosku o wydanie paszportu (z danymi biometrycznymi) osobie pełnoletniej

   

  Zaleca się składanie wniosku o nowy paszport (zawierający dane biometryczne) z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do upływu terminu ważności posiadanego dokumentu paszportowego.

   

  Osoba mająca zamiar odbyć podróż do innego kraju powinna mieć na uwadze nie tylko datę  wyjazdu, ale również przepisy określające wymagany okres ważności dokumentu paszportowego przy przekraczaniu granicy tego kraju (lub odpowiednio - przy ubieganiu się o wizę).

  Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu opłaty. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście.

   

   

  Osoba pełnoletnia ubiegająca się o wydanie paszportu zobowiązana jest stawić się w Ambasadzie osobiście, aby:

   

  • złożyć wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego  (wnioski dostępne są w Ambasadzie);
  • złożyć kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, spełniającą wymogi zdjęcia do paszportu;
  • uiścić opłatę konsularną w gotówce w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat Konsularnych;
  • okazać do wglądu ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty);
  • okazać  aktualnie posiadany dokument paszportowy, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego - złożyć zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego (formularz dostępny w Ambasadzie oraz w dziale Formularze).

   

  Oraz ewentualnie:

   

  • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL;
  • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.
  • Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty.
  • Ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby.

  Od osoby ubiegającej się o paszport pobiera się odciski palców obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków. 

   

  Jeżeli dane zawarte w dokumentach składanych przez osobę  lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach  budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby – organ paszportowy może żądać przedłożenia w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie (Dz. U. z 2012 r., poz. 161).

   

  Uwaga: W razie potrzeby (czyli np. w sytuacji, kiedy posiadany dokument paszportowy jest już nieważny lub wkrótce upływa jego termin ważności, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu) - można  równocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: