close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ODBIÓR PASZPORTU

 • Odbiór dokumentu paszportowego

   

  • Dokument paszportowy odbiera się w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.
  • Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.
  • Przy odbiorze paszportu/paszportu tymczasowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej – z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy – oraz przecinając tylną stronę okładki dokumentu. Anulowany paszport i paszport tymczasowy zwraca się wnioskodawcy.
  • Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zawarte w paszporcie są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdza odbiór dokumentu na wniosku paszportowym (podpis i data).
  • W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do Ambasady, na pisemny uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego (formularz dostępny w Ambasadzie oraz w dziale Formularze) osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.
  • Konsul przesyła dokument paszportowy pod wskazany adres za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe - z uwzględnieniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu lub pisemnie informuje osobę o braku przesłanek uzasadniających odstąpienie od osobistego odbioru dokumentu paszportowego.
  • UWAGA! W przypadku obioru paszportu dla osoby małoletniej powyżej 12 roku życia wymagana jest obecność zarówno jednego z rodziców/lub opiekunów jak i osoby małoletniej.
  • UWAGA! W sytuacji przesyłania dokumentu paszportowego nie dokonuje się sprawdzenia przez osobę zainteresowaną za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli dane te okażą się niezgodne, ryzykują Państwo problemy podczas odpraw paszportowych w przyszłości. Dlatego w miarę możliwości zachęcamy do osobistego odbioru paszportów i ograniczania się z wnioskami o odstąpienie od osobistego wymogu odbioru do sytuacji naprawdę ekstremalnych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: