close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DOWODY OSOBISTE

 • CZY MOGĘ PRZYLECIEĆ NA ISLANDIĘ/POLECIEĆ DO POLSKI NA DOWODZIE OSOBISTYM?

   

  Zarówno Polska, jak i Islandia znajdują się w strefie Schengen, a to oznacza, że co do zasady w bezpośrednim ruchu osobowym pomiędzy tymi dwoma krajami nie ma kontroli paszportowych. Jednak każdorazowo sugerujemy zapoznanie się z regulaminem przewoźnika (linii lotniczych), z którego usług będą Państwo korzystali, ponieważ niektóre linie lotnicze wprowadzają swoje wewnętrzne zasady dotyczące dokumentów podróży (mają do tego prawo, ponieważ to one biorą za swoich pasażerów odpowiedzialność).

   

  Zalecamy szczególną uwagę przy lotach niebezpośrednich przez kraje nienależące do strefy Schengen (np. Wielką Brytanię) - w takim wypadku dowód osobisty nie wystarczy.

   

   

  CO MAM ZROBIĆ, GDY ZMIENIĄ SIĘ DANE W MOIM DOWODZIE OSOBISTYM?

   

  Uprzejmie informujemy, iż w razie zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym obywatel polski przebywający za granicą zobowiązany jest wymienić dowód osobisty w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

  Jeżeli osoby te nie złożą wniosku o wymianę dowodu osobistego we wskazanym terminie, posiadany przez nich dowód osobisty zostanie unieważniony z urzędu po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności obligującej do jego wymiany (podstawa prawna: art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i ust 3 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy  z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

   

   

  JAK WYGLĄDA PROCEDURA ZGŁOSZENIA UTRATY (ZNISZCZENIA) DOWODU OSOBISTEGO W AMBASADZIE?

   

  Osoba, która utraciła dowód osobisty poza granicami Polski lub której dowód osobisty uległ zniszczeniu jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym polską placówkę konsularną. Organ ten wyda zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadomi o tym urząd, który wydał dowód osobisty w celu unieważnienia dokumentu.

  Zawiadomienie o utracie (zniszczeniu) dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie konsularnym osoby, która dokument utraciła (zniszczyła), a w przypadku osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych -- odpowiednio rodzica lub opiekuna prawnego lub kuratora ustanowionego przez sąd. Możliwe jest również zgłoszenie utraty lub zniszczenia za pomocą poczty lub poczty elektronicznej. Formularz zgłoszenia znajdą Państwo w dziale "Formularze".

  Za wydanie zaświadczenie o utracie (zniszczeniu) dowodu osobistego Ambasada nie pobiera opłat konsularnych.

   

  W celu uniknięcia ryzyka bezprawnego wykorzystania dokumentu przez osobę postronną, sugerujemy natychmiastowe zgłaszanie utraty dokumentu na posterunku miejscowej policji. Potwierdzenie zgłoszenia faktu utraty dokumentu należy przynieść ze sobą do urzędu.

   

   

  JAK WYROBIĆ DOWÓD OSOBISTY POZA GRANICAMI POLSKI?

   

  Obywatele polscy zamieszkujący poza granicami kraju mają prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

  (Obowiązek ten ciąży jedynie na obywatelach polskich mieszkających na terenie RP.)

   

  Nie ma możliwości pośrednictwa konsula RP lub pełnomocnika przy wydaniu dowodu osobistego dla obywatela polskiego przebywającego poza granicami kraju.

   

  Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór dokumentu wymagają osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w organie gminy właściwym do wydania dowodu osobistego. Można również złożyć wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

   

  Więcej informacji na temat wydawania dowodów osobistych znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: