close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 1 października 2018

  W związku ze zmianą kursu referencyjnego korony islandzkiej do euro zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną tabelą opłat konsularnych.

  Aktualna tabela opłat konsularnych znajduje się pod następującym odnośnikiem  http://www.reykjavik.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/oplaty_konsularne/

   

   

  1. Prawo pobierania opłat konsularnych jest zapisane w nw. aktach prawnych:

   

  a.Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z  dnia 23 kwietnia 1963 r.

   

  b.Ustawa Prawo konsularne z  dnia 25 czerwca 2015 r.

   

  c.   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 13.07.2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy

   

  d. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18  grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych; 

   

  e. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obniżonych opłat konsularnych

   

  Rozporządzenie (d) określa czynności wykonywane przez konsula podlegające opłatom konsularnym oraz wysokość tych opłat, sposób przeliczania opłat konsularnych na walutę, w której opłata jest pobierana, sposób pobierania, wnoszenia oraz dokonywania zwrotu opłat konsularnych, a także sposób wnoszenia przedpłat na poczet wydatków ponoszonych przez konsula oraz zwrotu niewydatkowanej kwoty przedpłaty.

   

  2. Czynności wykonywane przez konsula, w tym przyjęcie i rozpatrzenie wniosku , podlegają opłatom konsularnym.

   

  3. Opłaty konsularne wyraża się w EURO.

   

  4. Konsul pobiera opłaty konsularne w sprawach:

   

  a.paszportowych,

   

  b.dotyczących obywatelstwa polskiego,

   

  c.wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców,

   

  d.Związanych z wydawaniem zaświadczeń i zezwoleń,

   

  e. związanych z uzyskiwaniem i przekazywaniem dokumentów,

   

  f.  legalizacyjnych, notarialnych i związanych ze sporządzaniem lub poświadczaniem tłumaczeń,

   

  g. dotyczących stanu cywilnego,

   

  h. z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej

   

   

  4. Konsul pobiera opłaty za szczególny sposób wykonania czynności.

   

  5. Opłaty konsularne pobierane przez konsula stanowią dochód budżetu państwa.

   

  6. Do uiszczenia opłaty konsularnej obowiązana jest strona, która składa wniosek o wykonanie czynności podlegającej opłacie.

   

  7. Opłatę konsularną uiszcza się przed wykonaniem czynności.

   

  8. Opłatę konsularną pobiera się w walucie państwa przyjmującego.

   

  9. W uzasadnionych przypadkach, o ile przemawiają za tym uwarunkowania w państwie przyjmującym, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych, opłatę konsularną można pobierać w innej walucie niż waluta państwa przyjmującego.

   

  10. Konsul przelicza opłaty określone w Taryfie Opłat Konsularnych na walutę, w której opłata jest pobierana stosując kurs referencyjny euro ogłaszany przez Europejski Bank Centralny obowiązujący w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca. Tak przeliczona opłata podlega zaokrągleniu w górę do pełnych jednostek.

   

  11. Konsul dokonuje korekty stawek opłat konsularnych w walucie państwa przyjmującego  jeżeli różnica kursu referencyjnego obowiązującego w ostatnim dniu kwartału i kursu obowiązującego w ostatnim dniu poprzedniego kwartału  wyniesie co najmniej 5%.

   

  12. Stawki opłat konsularnych ustalone w ww. sposób upowszechnia się w Tabeli Opłat Konsularnych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: