close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • 2008

 •  
   
  2008.12.16.

  Koncert świąteczno-noworoczny w konsulacie

  W dniu 15.12.2008r w pomieszczeniach recepcyjnych Konsulatu Generalnego RP w Reykjaviku odbył się świąteczno-noworoczny koncert, w czasie którego "Trio DNA" wykonało klasyczne utwory świąteczne. Na koncert przybyło prawie 100 osób, przedstawicieli Polonii islandzkiej. Spotkanie było również okazją do złożenia sobie świątecznych życzeń oraz wspólnego przełamania sie opłatkiem.

   
  2008.12.06

  Mikołajki w Konsulacie

  Niemal sto polskich dzieci wzięło udział w spotkaniu mikołajkowym zorganizowanym 6 grudnia 2008 w siedzibie urzędu przez KG w Reykjaviku przy zaangażowaniu nauczycieli z polskiej szkoły i rodziców. Na spotkanie przybył Św. Mikołaj który wręczył dzieciom prezenty. Polskie kolędy zaśpiewała akompaniując na fortepianie śpiewaczka Anna Cwalińska-Kłosiak.

   

   

   

   

   

    

   

   


   

   
  2008.11.26

  Projekcja polskiej komedii

  KGRP w Reykjaviku zaprasza na projekcję polskiej komedii pt. "LEJDIS" w dniach 11 i 18 grudnia br. o godzinie 20.00. Pokaz filmu odbędzie się w sali recepcyjnej urzędu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby zainteresowane filmem proszone są o odbieranie wejściówek na poszczególne seanse w godzinach otwarcia Konsulatu dla interesantów.

   
  2008.11.18

  Dni Polskie w Reydarfjordur

  W dniach 21-22 listopada (piątek, sobota) odbędą się Dni Polskie w Reydarfjordur na wschodzie Islandii. W programie między innymi wystawa fotograficzna o Polsce i polskich regionach, koncert polskiej solistki Elżbiety Arsso i dzieci, pokaz filmu "Katyń", nauka języka polskiego, przedstawienie teatralne, polska kuchnia i mecz piłki nożnej. Więcej

   
  2008.11.07

  Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

  Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach zaborów, przez Rzeczypospolitą Polską niepodległości. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Święto obchodzone jest w całym kraju, lecz najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

  11 listopada 1918 r. "wybuchła Polska". Uczestnicy i świadkowie wydarzeń sprzed 90 lat tak określali moment odzyskania przez nasz kraj niepodległości po 123 latach braku własnego bytu państwowego: niczym mocny akord końcowy długiego procesu wybijania się Polaków na niepodległość .
  Rozbiory Polski dokonane przez Prusy, Rosję i Austrię w końcu XVIII wieku nie przyszły niespodziewanie. Ostateczny jednak rozpad I Rzeczypospolitej spowodowany czynnikami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi wywołał w społeczeństwie polskim ogromny szok i zrodzoną z niego postawę buntu i sprzeciwu wobec takiego stanu rzeczy i wobec okoliczności, które do niego doprowadziły. Obok marginalnych w gruncie rzeczy postaw pasywizmu i obojętności wobec zaistniałej sytuacji, dwie inne postawy będą głównie cechowały społeczeństwo polskie okresu porozbiorowego: dążenie do zachowania tożsamości narodowej i nieustanne podejmowanie wysiłków w celu odzyskania niepodległości. Wiara w skuteczność czynu zbrojnego przeplatała się z przekonaniem o możliwości perspektywicznego porozumienia się z mocarstwami rozbiorowymi. Epoka porozbiorowa to czas zarówno powstań narodowych przeciwko zaborcom, jak i okres mrówczej pracy organicznej nad kształtowaniem nowoczesnego społeczeństwa polskiego. Nie tylko światłe warstwy społeczeństwa żyły wspomnieniem wielkiego wysiłku reformatorskiego podjętego już w okresie schyłku I Rzeczypospolitej - pracami nad nowoczesną konstytucją. Miała ona zdecydowanie zmienić oblicze państwa polskiego i jako Konstytucja 3-Maja 1791 roku - pierwsza skodyfikowana konstytucja europejska zajęła z czasem należne jej miejsce w historii. Stanowiąc zagrożenie dla wewnątrzkrajowych grup interesu i dla interesów ościennych mocarstw - zwłaszcza dla Rosji - Konstytucja, w wyniku zdrady swych polskich przeciwników, wykorzystana została przez Rosję jako pretekst do zbrojnej interwencji w sprawy polskie.
  Skutkiem przegranej przez Polaków wojny polsko-rosyjskiej był drugi rozbiór Polski dokonany z udziałem Prus. I tak już miało być przez cały XIX wiek: ilekroć Polacy podejmowali próbę zmiany status quo, mocarstwa ościenne zwierały szeregi i uniemożliwiały to. Ta ich współpraca w dławieniu polskich aspiracji niepodległościowych stawała się doświadczeniem kolejnych pokoleń Polaków, a świadomość tego zagrożenia stała się trwałym elementem kultury politycznej szerokich warstw społeczeństwa polskiego.Po brutalnie zdławionym w 1794 r. powstaniu pod przywództwem Tadeusza Kościuszki, korzystna koniunktura dla Polaków pojawiła się dopiero w epoce napoleońskiej. Nadzieje związane z Napoleonem rozwiały się wraz z jego upadkiem. Przyniosły jednak pewien ważny efekt: sprawa Polski została umiędzynarodowiona, a powstałe w 1807 r. na kilka lat i sprawnie
  zarządzane Księstwo Warszawskie wykazało, że Polacy potrafią dźwignąć ponownie ciężar swej państwowości.
  Największe powstania narodowe: Powstanie Listopadowe w 1830 r. i Powstanie Styczniowe w 1863 r. były kolejnymi bezskutecznymi próbami wykorzystania przez Polaków sytuacji międzynarodowej dla uzyskania niepodległości. Do dziś trwa dyskusja o sens tych powstań. Okupione zostały bowiem wielkimi ofiarami, spowodowały dotkliwe represje państw rozbiorowych wobec społeczeństwa polskiego, a także wykorzystywane były przez znaczną część ówczesnej publicystyki europejskiej do kształtowania niekorzystnego stereotypu Polaków i ośmieszania ich dążeń niepodległościowych. Obecnie przeważa jednak pogląd, że w nie dającym się przecież cofnąć biegu historii należały do uświęconych środków zbliżających do celu: wywalczenia suwerenności kraju.
  Obok walki zbrojnej i aktywności politycznej Polaków równie ważne były działania w obszarach mających zapewnić przetrwanie narodowe mimo braku własnego państwa, zachowanie języka i świadomości własnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego. Państwa zaborcze realizowały z różną intensywnością i zróżnicowaną represyjnością politykę rusyfikacji i germanizacji Polaków. Polityka ta była generalnie bardzo dotkliwa w swych skutkach i wymagała mozolnych działań zaradczych ze strony Polaków. Do historii przeszły niezliczone formy samoorganizacji społeczeństwa polskiego i oporu wobec polityki germanizacji i rusyfikacji. Dotyczyło to także form samoobrony wobec polityki zaborców zmierzającej do dalszego osłabienia ekonomicznego Polaków.
  Powstania narodowe niosły ze sobą fale emigracji. Właśnie emigracja odegrała w dziejach narodu polskiego rolę strażnika jego pamięci narodowej z jednej strony i kreatora wizji jego przyszłości z drugiej. Na emigracji powstały największe polskie dzieła artystyczne XIX w. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid to nie tylko wielcy poeci. W swych utworach i działalności publicystycznej szarpali sumieniami Polaków, wracając do kwestii ich odpowiedzialności za doprowadzenie kraju do rozbioru i przegraną walkę zbrojną. Równocześnie zakreślali -czasami na granicy mistycyzmu - zadania i wyzwania na przyszłość. Na emigracji tworzył Fryderyk Chopin, a inny wielki muzyk kolejnego pokolenia rozbiorowego, Ignacy Jan Paderewski traktując jego muzykę jako środek do głoszenia na świecie prawdy o losach ojczyzny pozyskał w ten sposób w pewnym momencie wpływ na poglądy o Polsce prezydenta Stanów Zjednoczonych, Th.W.Wilsona. Emigracja polska dała światu wybitnych ludzi: polski inżynier, Ernest Malinowski był konstruktorem i budowniczym
  Centralnej Kolei Transandyjskiej, uważanej za cud techniki XIX wieku. Ignacy Domeyko, uczestnik Powstania Listopadowego, został uznany za jednego z najbardziej zasłużonych dla rozwoju gospodarczego, naukowego i kulturalnego Chile. Paweł Edmund Strzelecki polski podróżnik, geolog i geograf w jednej osobie położył olbrzymie zasługi jako badacz Australii, Nowej Zelandii i Tasmanii. Na emigracji mogła rozwinąć swój talent Maria Skłodowska-Curie.
  Także na emigracji powstawały nowoczesne partie polityczne, z których dwie: Liga Polska (Genewa 1887) jako późniejsze Stronnictwo Narodowe i Polska Partia Socjalistyczna (Paryż 1892) odegrały zasadniczą rolę w budowaniu nowoczesnego państwa polskiego powstałego 11 listopada 1918 r. Ich przywódcy, Roman Dmowski (SN) i Józef Piłsudski (PPS) uważani są za głównych twórców II Rzeczypospolitej.
  W walce narodu polskiego o wyzwolenie z niewoli rozbiorów brali udział przedstawiciele wszystkich grup społecznych, wszystkich wyznań i narodowości. Do symbolu tej ogólnej identyfikacji z losami narodu urasta postać kupca żydowskiego, Berka Joselewicza, twórcy i dowódcy w okresie Powstania Kościuszkowskiego Pułku Lekkokonnego Starozakonnego zasłużonego w obronie Warszawy przed Rosjanami.
  Ogromne znaczenie dla zachowania tożsamości narodowej i kulturowej Polaków miał Kościół katolicki. Dzielił on losy wiernych. Księża i hierarchowie trafiali za działalność do więzień zaborców, byli skazywani na wygnanie w głąb Rosji.
  Wysiłki niepodległościowe Polaków spotykały się stale z sympatią części europejskiej opinii publicznej i solidarnościowymi postawami mieszkańców wielu krajów. Wystarczy tu wspomnieć falę entuzjazmu we Francji, Belgii, w Niemczech, na Węgrzech dla uczestników Powstania Listopadowego udających się na wygnanie. Patrioci niemieccy dążący do zjednoczenia Niemiec stawiali sobie wówczas Polaków za wzór - miało się to w Niemczech powtórzyć półtora wieku później w sięgnięciu do doświadczeń i sukcesów „Solidarności". Wybitni artyści poświęcali Polsce swe utwory. Cudzoziemcy brali udział w walkach powstańczych.
  Mimo kolejnych antypolskich sojuszy „trzech czarnych orłów" nie udało się zaborcom usunąć „sprawy polskiej" z areny europejskiej. I dlatego wybitny pisarz Henryk Sienkiewicz w przemówieniu z okazji przyznania mu nagrody Nobla (1905) mógł powiedzieć o Polsce: „Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że żyje".
  Wybuch I wojny światowej jako konsekwencja narastających od lat sprzeczności interesów w obozie państw zaborczych stworzył nową sytuację polityczną dla narodu polskiego. Do tej sytuacji Polacy byli przygotowani. Dysponowali siecią niezbędnych międzynarodowych powiązań politycznych, a w partiach i organizacjach, również o charakterze wojskowym, posiadali zalążek kadr mogących w przyszłości przyjąć władzę w odrodzonej Polsce. Polskie oddziały wojskowe w ramach pewnej autonomii brały udział w walkach na różnych frontach I wojny światowej. Deklaracje polityczne dawnych rozbiorowych sojuszników o ograniczonych formach przywrócenia państwowości polskiej były przez społeczeństwo polskie trafnie odczytywane jako zamysł pozyskania polskiego „mięsa armatniego". Stawały się jednak faktami politycznymi do wykorzystania w sprzyjającej sytuacji. Sytuacja ta zaistniała po upadku imperium Romanowów, klęsce militarnej Niemiec oraz klęsce i rozpadzie monarchii Austro-Węgier.
  W świadomości Polaków na czoło przywódców wysunął się Józef Piłsudski. I temu charyzmatycznemu politykowi o wybitnych zdolnościach organizacyjnych i wojskowych, a także obdarzonemu trafnym instynktem politycznym, Rada Regencyjna - namiastka rządu tymczasowego w Warszawie, powierzyła władzę 11 listopada 1918 roku. Stanowiło to początek państwa polskiego odrodzonego po 123 latach niewoli.
  W obronie swego państwa naród polski prowadził dosłownie od pierwszego dnia istnienia walki na wielu frontach, głównie z Niemcami i bolszewicką Rosją. Zwycięska dla Polski wojna polsko-bolszewicka (1920) zatrzymała i uniemożliwiła na lata realizację przez komunistyczną Moskwę zaborczej polityki pod hasłami „światowej rewolucji". Splot wydarzeń politycznych i pomyślnego - przy rozlicznych problemach - rozwoju Polski Odrodzonej umacniał znaczenie daty 11 Listopada, choć przed wojną obchodzoną ją oficjalnie zaledwie dwa razy!
  Świętowanie rocznicy 11 Listopada w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej groziło śmiercią, obozem koncentracyjnym, gułagiem. Rocznica ta była zabroniona i zakłamywana w okresie tzw. Polski Ludowej. Nigdy jednak nie została przez społeczeństwo zapomniana, a formy jej upamiętniania w rzeczywistości komunistycznej nawiązywały mimowolnie do form sprzeciwu z okresów rozbiorów. Data nabrała bowiem dodatkowego znaczenia - symbolizowała radosne spełnienie w 1918 r. oczekiwań dawnych pokoleń Polaków o wolnej Polsce.
  Obecne pokolenie Polaków swą suwerenność wywalczyło i wypracowało w krótszym czasie i w o wiele łatwiejszych warunkach. Przywrócenie uchwałą parlamentu polskiego na początku przełomowego roku dla Polski i Europy - w lutym 1989 r. Święta Niepodległości 11 Listopada jest wyrazem ciągłości historycznej narodu i państwa polskiego, a także szacunku dla patriotycznych wysiłków poprzednich pokoleń.

   
  2008.11.02

  Wszystkich Świętych w Reykjaviku

  W sobotę, 1 listopada w dzień Wszystkich Świętych, na cmentarzu Fossvogi w Reykjaviku odbyło się uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie polskich marynarzy poległych podczas II Wojny Światowej.

   

   
  2008.10.21

  Kabaret Truteń wystąpi na Islandii

  Na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku wystąpi kabaret góralski Truteń w składzie:  Grzegorz Bochnak, Mateusz Papierz, Stanisław Sularz, Paweł Czech oraz Krzysztof Gocał. Serdecznie zapraszamy na występ dnia 12 listopada 2008 o godzinie 19:00 w Fella og Hólakirkja, ulica Hólabergi 88, dzielnica Breiðholt w Reykjaviku. Prosimy o przekazanie informacji znajomym, wstęp wolny.

   
  2008.10.23

  Wieczór filmów dokumentalnych

  Konsulat Generalny RP w Reykjaviku serdecznie zaprasza na wieczór filmów dokumentalnych we wtorek 4 listopada o 19:30 w Háskólabió w Reykjaviku. Po pokazie filmów zapraszamy do dyskusji z ich autorami, Sławomirem Ciokiem i Cezarym Iberem. Zachęcamy do zaproszenia znajomych Islandczyków, wszystkie filmy z napisami w języku angielskim. Wstęp Wolny.

  Zdjęcia do tych filmów powstawały spontanicznie w różnych miejscach świata, między 2 a 8 kwietnia 2005 roku. Wszyscy nasi rozmówcy myśleli i mówili wtedy o tym samym...

  Jan Paweł II - co pozostawił w pamięci (30')

  oraz

  Jan Paweł II w pamięci Polaków na świecie (30')

   

  Scenariusz i Reżyseria: Sławomir Ciok

  To wyjątkowe w skali świata przedsięwzięcie filmowe - zapis reakcji na śmierć Jana Pawła II. Film powstał z kilkudziesięciu godzin taśm nagranych przez kilkanaście kamer. Wszyscy, którzy przyczynili się do powstania tego filmu, nie myśleli wcale o tym, że właśnie tworzą film. Oni starali się zapisać te słowa i myśli, które padły w najważniejszym dla nich momencie historii. Sam film narodził się z tych nagrań a także wielu taśm archiwalnych i licznych tekstów papieskich.

  Dzięki temu mamy spojrzenie na dorobek Jana Pawła II z wielu różnych perspektyw i z wielu miejsc na świecie, w których żałobę po jego odejściu przeżywali nie tylko Polacy i katolicy, ale również Brytyjczycy, Niemcy, Francuzi, Ukraińcy, Kanadyjczycy, Amerykanie, Irlandczycy oraz protestanci, żydzi i muzułmanie. Spośród wielu dziedzin, jakimi zajmował się Jan Paweł II, cztery wydają się kluczowe dla Polski i Polaków za granicą. Są to kontakty papieża: z młodzieżą - m.in. Światowe Dni Młodzieży; ze środowiskami polonijnymi - na każdej pielgrzymce spotykał się z miejscową Polonią a w Polsce przypominał o jej istnieniu; z przedstawicielami innych religii - dzięki czemu ekumenizm w większym stopniu stał się rzeczywistością; z politykami - by przypominać im o potrzebie poszanowania godności człowieka i by wpłynąć przez to na zmiany ich postaw i w konsekwencji zmiany polityczne na świecie. O Janie Pawle II opowiadają przede wszystkim  zwykli ludzie - Polacy mieszkający w różnych miejscach na świecie oraz specjaliści: historycy, autorzy książek i opracowań na tematy papieskie, politycy i dyplomaci, którzy najmocniej odczuli wpływ papieża na swoje losy, działacze organizacji polonijnych oraz duchowni. Ich wspomnienia pokazują, jak ważną osobą dla całego świata był Jan Paweł II, jak go zapamiętali różni ludzie, niezależnie od swojego statusu społecznego.

  Niezależnie od głównego tematu filmu widzowie otrzymują także zwięźle wytłumaczoną historię Polski ostatnich 30 lat. Dzięki angielskim napisom historia ta jest także dostępna dla cudzoziemców. Mogą dzięki niej lepiej poznać i zrozumieć polskich sąsiadów w swoim kraju.

  DOKŁADNIE TAM  (16') Reż. Cezary Iber

  Ojciec z synem próbują spełnić ostatnie życzenie dziadka. Podróżują przez Polskę z jego prochami, aby rozsypać je „dokładnie tam". Ale gdzie jest „dokładnie tam"? I czy na pewno takie było ostatnie życzenie dziadka? A może podróżują do samych siebie?

  CEZARY IBER

  Ur. 1980. Absolwent Wydziału Aktorskiego PWST we Wrocławiu i Wydziału Reżyserii PWSFTViT w Łodzi. Realizator kilku etiud fabularnych i dokumentalnych. W 2008 zrealizował 20-minutowy dokument „Nie ma odpoczynku na szczytach" dla TVP 2. Współautor scenariusza filmu pełnometrażowego „Święta krowa", realizowanego w koprodukcji niemiecko - polskiej. Laureat nagród aktorskich na XXVI Kaliskich Spotkaniach Aktorskich oraz na XXII Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi w 2004 roku. Jego najnowszy film to "Dialog" realizowany na Islandii.

  SŁAWOMIR CIOK

  Urodzony 15 maja 1976 roku w Warszawie. Ukończył Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Produkcji Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Od roku 2000 dziennikarz Telewizji Polskiej. Autor reportaży z wielu krajów. Reżyser filmów dokumentalnych Jan Paweł II - co pozostawił w pamięci, oraz Jan Paweł II w pamięci Polaków na świecie.
  Założyciel firmy produkcyjnej Icebreaker Films, której pierwszym przedsięwzięć jest dokument „Dialog" realizowany na Islandii. Opowiada o dwójce Polaków podróżujących po wyspie by wykonać fotografie wszystkich islandzkich przedszkolaków. Film powstaje we współpracy z TVP SA i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.
  Inny projekt znajdujący się w realizacji to niemiecko-polska fabuła „Święta Krowa" zaplanowana na rok 2009. Film powstanie dzięki wsparciu Medienboard Brandenburg, Nord Media and Schleswig-Holstein Filmforderung i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

   

  Ponadto pokazany zostanie zwiastun filmu "Dialog" zrealizowanego na Islandii.

  DIALOG (2')

  Scenariusz i reżyseria: Cezary Iber
  Producent: Sławomir Ciok


  Młodzi ludzie, którzy pragną i poszukują. Są pełni pasji i wiary we własne możliwości. Świat powinien stać przed nimi otworem, ale czy tak się stanie? Czy nie potkną się o własne ambicje, czy nie potkną się sami o siebie?
  Czy marzenie, które właśnie się spełnia jest wciąż marzeniem?

  Młodzi ludzie, którzy pragną i poszukują. Są pełni pasji i wiary we własne możliwości. Świat powinien stać przed nimi otworem, ale czy tak się stanie? Czy nie potkną się o własne ambicje, czy nie potkną się sami o siebie?Czy marzenie, które właśnie się spełnia jest wciąż marzeniem?

  Fiann i Ania przyjechali na Islandię w roku 2006. Mieli jasny cel - zrobić projekt fotograficzny. Po dwóch latach wielka wystawa stała się częścią Reykjavik Art Festiwal 2008. Okrążając wyspę zajeżdżali do przedszkoli we wszystkich najmniejszych mieścinach po drodze. Wszędzie tam robili zdjęcia dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. Ich twarze w wielkim formacie zaistniały jako nowa fasada ruin spalonego budynku w centrum miasta.

  Podczas podróży Ania i Fiann szukają różnych form dialogu - najpierw między sobą, później z dziećmi i na samym końcu z Islandią. Zmagając się z siłami przyrody spotykają po drodze dziwnych ludzi i budzą w sobie swoje wewnętrzne dziecko i w końcu zderzą się ze sobą. Realizacja wspólnego marzenia wystawi na próbę ich przyjaźń.

   

   
  2008.10.23

  Pokaz "Katynia" w Keflaviku

  W niedzielę 16 listopada o godzinie 14:00 w Keflaviku w kinie odbędzie się pokaz filmu "Katyń" Andrzeja Wajdy. Bezpłatne zaproszenia będa do odbioru od 3 listopada w Urzędzie Reykjanesbaer, 421 6762, 421 6700, sylwia.kryszewska@reykjanesbaer.is. Pokazowi towarzyszyć będzie wystawa tematyczna pt. Katyń 1940 - pamiętam. Zachęcamy na zaproszenie na pokaz zaprzyjaźnionych Islandczyków!

   
  2008.10.16

  Przelewy bankowe do Polski

  Według informacji uzyskanej przez Konsulat Generalny RP w Reykjaviku w dniu dzisiejszym w bankach Landsbanki (Nýi Landsbankinn) oraz Sparisjórðirnir jest możliwe dokonywanie przelewów walutowych, w tym do Polski. Instytucje zgłaszają pewne opóźnienia z tym związane, jednak przelewy są realizowane. Ze względu na duże różnice kursowe należy zwrócić uwagę na kurs w danym dniu.

   
  2008.10.10

  Spotkanie informacyjne w Konsulacie

  Konsulat Generalny zaprasza na spotkanie informacyjne nt. prawa pracy, podatków, spraw socjalnych etc. w środę 15 października o godzinie 19:00 w siedzibie urzędu przy Skulatun 2. Na spotkaniu obecni będą pracownicy Konsulatu, przedstawiciele Urzędu Pracy i związkó zawodowych oraz prawnik. Serdecznie zapraszamy.

   
  2008.09.17

  Pokaz filmu "Katyń"

  Ponad 300 osób, głównie Islandczyków, wzięło udział w zorganizowanym 17 września przez Konsulat Generalny RP w Reykaviku pokazie nominowanego do Oscara filmu "Katyń" Andrzeja Wajdy. Przed projekcją można było obejrzeć także wystawe tematyczną o zbrodni katyńskiej dokonanej w 1940 roku przez Sowietów.

   
  2008.08.14

  Polska szkoła na Islandii

  Kilkunastu nauczycieli polskich z Islandii wzięło udział w spotkaniu z Konsulem Michałem Sikorskim powołującym Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Reykjaviku. Trwa nabór do szkoły, a rozpoczęcie zajęć planowane jest już od września w salce lekcyjnej przy urzędzie na szóstym piętrze budynku przy ul. Skulatun 2. W szkole na początek będzie nauka języka polskigo, historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie, z czasem być może także innych przedmiotów.

   
  2008.08.21

  Polskie stoisko w Egilsstadir

  W środę 20 sierpnia w godzinach 16-20 w Egilsstadir na wschodzie Islandii odbyła się prezentacja Polski na Festiwalu Wielokulturowym. Polskie stoisko zostało przygotowane dzieki zaangażowaniu miejscowej polonii, przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Reykjaviku. Na uroczystościach był obecny polski konsul, równolegle odbył się dyżur konsularny, a do miejscowej biblioteki przekazano książki do sekcji polsko-języcznej.

   
  2008.08.08

  Przyjęcie polonijne w siedzibie KG

  W dniu 8 sierpnia 2008 o godzinie 19:00 polonia islandzka na zaproszenie kierownika Konsulatu Generalnego RP w Reykjaviku Michała Sikorskiego miała okazję zapoznać się z postępami w adaptacji pomieszczeń placówki. Gośćmi honorowymi byli Dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP Mariusz Handzlik oraz Ambasador RP w Oslo Wojciech Kolańczyk.

    
  Od lewej: Dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP Mariusz Handzlik, Kierownik Konsulatu Generalnego RP w Reykjaviku Michał Sikorski oraz Ambasador RP w Oslo Wojciech Kolańczyk.
      
     
    
  Spotkanie miało miejsce w sali na piątym piętrze, w której przez wiele lat obradowała rada miejska Reykjaviku. Po otwarciu placówki będą się tam odbywały spotkania polonijne, wystawy, kameralne koncerty i przyjęcia.
    

   

   

   Od lewej: Beata Janczak, student z Polski, konsul Michał Sikorski, Witold Bogdański, Elżbieta Orłowska z Islandzkiego Urzędu Pracy.

    

  Od lewej: Konsul Honorowy Fridrik Gunnarsson, pracownik Konsulatu Elżbieta Gierwatowska, Kierownik Działu Administracyjno-Finansowego Konsul Michał Gierwatowski oraz Szef Stowarzyszenia Polonii Islandzkiej Witold Bogdański.

     
    
  Od lewej: Ambasador RP w Oslo Wojciech Kolańczyk, Tomasz Chrapek oraz Izabela Sobczak.
    
    
    
  Polonia i zaproszeni gości oglądają pomieszczenie na szóstym piętrze, w którym niebawem ruszy szkółka sobotnio-niedzielna dla polskich dzieci.
    
    
    
   Zdjęcia: Tomasz Chrapek (1,3,4,5,7,8) oraz Elżbieta Gierwatowska (2,6).

   

   
  2008.08.02

  Wizyta pasjonatów Islandii w Konsulacie

  Dwudziestu siedmiu pasjonatów Islandii przebywających na wyspie z Klubem Turystycznym "Podóżnik" złożyło wizytę w Konsulacie w Reykjaviku. Podczas spotkania można było uzyskać informacje nt. działalności urzędu i pracy konsula, planach na nabliższe miesiące i o sytuacji Polaków na Islandii.

   

   
  2008.08.01

  Rocznica Powstania także na Islandii

  Dokładnie 64 lata temu, 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 rozpoczęła się heroiczna walka o wolność w Powstaniu Warszawskim. W siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Reykjaviku o godzinie 15:00 czasu islandzkiego odbył się apel poległych, w którym wzięli udział przebywający na dyżurze konsularnym interesanci, remontujacy budynek pracownicy oraz pracownicy urzędu.

   
  2008.07.27

  Polski rejs dookoła Islandii

  Do portu w Reykjaviku przybił jacht "Hoorn" pod polską banderą, który rozpocznie rejs dookoła Islandii. Znany S/Y Hoorn z siedmioosobową załogą która wymieniła się na Islandii (Wojciech Polatyński-kapitan, Marcin Roszkowski, Zdzisław Ząber, Krzysztof Ząber, Stanisław Fałowski, Kamil Fałowski) wyruszy na północ 28 lipca.

   
  2008.06.19

  Pierwsi interesanci w nowej siedzibie

  W czwartek 19 czerwca o godzinie 15 na dyżurze konsularnym przyjęto pierwszych interesantów w nowej siedzibie Konsulatu Generalnego przy ul. Skúlatún 2 w Reykjaviku. Dotychczas oddano do użytku biuro na szóstym piętrze, gdzie do momementu całkowitego zakończenia remontu będą odbywały się regularne dyżury konsularne.

   
  2008.06.16

  Spotkanie i dyżur w Keflaviku

  W przeddzień islandzkiego święta narodowego, w poniedziałek 16 czerwca w budynku Nesvellir przy ul. Njarðarvöllum 4 (Njarðvík) miało miejsce spotkanie Polaków z Keflaviku z Konsulem RP. Przybyłe oosby mogły uzyskać odpowiedzi na pytania z zakresu zadań konsulatu, ubezpieczeń, podatków i innych. Wcześniej przed dwie godziny miał miejsce dyżur konsularny. Spotkanie było możliwe dzięki pomocy Pani Katarzyny Kraciuk i Sylwii Kryszewskiej z Interculture Reykjanes.

   
  2008.06.10

  Polscy alpiniści na Islandii

  Sukcesem zakończyła się wyprawa polskich alpinistów (Leszek Cichy, Marek Kamiński, Tomasz Walkiewicz, Mirosław Polowiec, Ryszard Rusinek) na najwyższy szczyt Grenlandii - Gunnbjorns Fjeld. Uczestnicy z HiFlyer Polar Ice Expedition 2008 spotkali się w Reykjaviku z Islandczykami i Polonią ciekawych opowieści z najwyższego szczytu Arktyki. Wyprawa została opisana przez islandzkie media. Patronat honorowy nad wyprawą objął Konsul RP w Reykjaviku. Więcej

   
  2008.06.03

  Dyżury w Fiordach Zachodnich

  W niedzielę 2 czerwca odbyły się spotkania informacyjne oraz dyżury konsularne w Ísafjörður i Patreksfjörður. Dzięki pomocy miejscowego księdza Piotra Gardonia oraz Polonii na spotkania przybyło wiele osób. Jednym z ustaleń jest przygotowanie na 27 września 2008 Dnia Polskiego w Patreksfjörður.

   
  2008.05.28

  Polskie Stoisko na Festiwalu Narodów

  Zapraszamy do wsparcia obecnością polskiego stoiska podczas Festiwalu Narodów zorganizowanego w ramach 100-lecia miasta Hafnarfjörður. Jego przygotowanie było możliwe dzięki aktywności Polonii. Impreza odbędzie się w sobotę 31 maja 2008 w godzinach od 12:00 do 18:00 w  Sports Arena at Strandgata w Hafnarfjörður. Dzięki wsparciu Placówki na festiwalu wystąpi dziecięcy zespół folklorystyczny z Isafjörður.

   
  2008.05.17

  Sukces polskich artystów na Reykjavik Art Festival 2008

  Dwoje młodych Polaków, Anna Leoniak i Fiann Paul znalazło się w centrum zainteresowania islandzkich mediów dzięki wystawie "Dialog" otwartej w centrum Reykjaviku.

  Pierwsze strony dwóch najważniejszych dzienników w Islandii poświęcone zostały polskim uczestnikom Reykjavik Arts Festival 2008.

  Morgunbladid - największa gazeta opiniotwórcza na Islandii, dzięki okładce zapraszającej na wystawę „Dialog" odnotowała rekordowy nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.

  Informację o otwarciu wystawy, której bohaterami są islandzkie dzieci sfotografowane przez Polaków na pierwszej stronie podał również największy bezpłatny dziennik Frettabladid. Dialog trafił też do pism kulturalnych, radia i telewizji.

  Jak do tego doszło? Anna Leoniak i Fiann Paul wykonali tysiące fotografii islandzkich przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat. Wystawa obejmuje ponad 600 portretów. Reprodukcje wielkości 75x75 cm wykonane zostały z aluminium. Teraz przykrywają cały narożnik reprezentacyjnych ulic miasta - Lækjargata i Austurstræti. Jeszcze w tym roku kulisy tego przedsięwzięcia poznamy w filmie dokumentalnym „Dialog", który zostanie nadany przez TVP Polonia.

  Reykjavik Arts Festiwal to coroczne największe wydarzenie kulturalne na Islandii. W czasie trzech tygodni, pochodzący z całego świata widzowie mają szansę poznać projekty reprezentujące wszystkie dziedziny sztuki. Wśród nich fotograficzny projekt „Dialog" stworzony przez dwójkę Polaków mieszkających na Islandii. Festiwal trwa do 5 czerwca.

  Więcej informacji na http://www.artfest.is/

  www.artfest.is/default.asp?page_id=7679&event_id=5415

  www.artfest.is/default.asp?page_id=7680&event_id=5415

   

  Informacja dla prasy:

  Anna Leoniak   +354 693 5989 anna.leoniak@gmail.com

  Sławomir Ciok  +354 857 4458 slavc@poczta.fm

   

   
  2008.05.13

  Kabaret Pigwa wystąpił na Islandii

  Na zaproszenie Konsulatu na Islandii wystąpił kabaret Pigwa w składzie: Jan Kozłowski, Bronisław Opałko oraz Irena Opałko. Poza głównym koncertem 12 maja 2008 w Fella og Hólakirkja w Reykjaviku (dzielnica Breiðholt) kabaret wystąpił dzień później z dodatkowym koncertem w Keflaviku. Koncertu w Reykjaviku wysłuchało około 250 osób, niewiele mniej w Keflaviku.

  Kabaret Pigwa na Islandii - 2008

  Kabaret Pigwa na Islandii Bronisław Opałko - 2008

  Kabaret Pigwa na Islandii - 2008

   

   
  2008.05.09

  Spotkanie w Borgarnes

  W czwartek 8 maja w siedzibie Czerwonego Krzyża w Borgarnes odbyło się spotkanie informacyjne dla miejscowej Polonii połączone z dyżurem konsularnym. Dzięki pomocy miejscowej Polonii kilkudziesięciu Polaków mogło uzyskać informacje z zakresu podatków, ubezpiczeń,świadczeń emerytalnych, dyskutowano także nt. edukacji polonijnej dla młodzieży. Wcześniej konsul spotkał się burmistrzem Borgarnes, miejscowym komendantem Policji, dyrektorem szkoły oraz innymi miejsowymi urzędnikami a także przekazał polskie książki dla miejscowej biblioteki. Jednym z ustaleń jest zatrudnienie od nowego roku szkolnego nauczyciela języka polskiego, historii i geografii do szkół w Borgarnes i Akranes.

   
  2008.05.04

  Konferencja o polskiej kulturze

  Około pięćdziesięciu Islandczyków zainteresowanych polską kulturą wzięło udział w konferencji, która miała miejsce w dniu Konstytucji 3 Maja w Muzeum Narodowym w Reykjaviku. O historii Polski opowiedział þorleifur Friðriksson, wykład o języku polskim przedstwił Stanisław Bartoszek, a polskie kino przybliżył þrándur Thoroddsen (w młodości studiował w PWSFTviT w Łodzi). Wysłuchano także recytacji wierszy Zbigniewa Herberta oraz Wisławy Szymborskiej w oryginale oraz w tłumaczeniu islandzkim. Na zakończenie uczniowie nauczycielki muzyki Ewy Tosik wykonali utwory muzyczne niezwykle popularnego na Islandii kompozytora Szymona Kurana. W konferencji wzięli ponadto udział: Ingibjörg Þórisdóttir, Vilborg Dagbjartsdóttir oraz Tomasz Bandelak (recytacja).potkaniu patronowała była prezydent Islandii Vigdís Finnbogadóttir kierująca Instytutem Języków Obcych w Reykjaviku.

   
  2008.05.02

  Dzień Polonii

  W dniu 2 maja obchodzimy Dzień Polonii - święto ponad 20 mln naszych rodaków mieszkających poza granicami Polski. Tegoroczne obchody zostały zorganizowane w Grecji. Dzień Polonii to święto ustanowione w 2001 r. przez Senat w uznaniu wielowiekowego wkładu Polonii w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości. Najliczniejsza grupa emigracji polskiej i osób polskiego pochodzenia żyje w Stanach Zjednoczonych. Inne duże skupiska Polonii to: Brazylia, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Litwa, Białoruś i Ukraina. Na Islandii mieszka kilkanaście tysięcy Polaków.

  Dzień Flagi

  Dzień 2 maja to także Dzień Flagi RP, w tym roku obchodzony po raz piąty. W latach Polski Ludowej właśnie w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. W tym dniu w 1945 żołnierze polscy zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta. Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 r. ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

   
  2008.04.15

  Dyżury na północy Islandii

  W niedzielę 15 kwietnia odbyły się trzy spotkania informacyjne z konsulem RP: w Dalviku, Akureyri oraz po raz pierwszy na wyspie Hrisey, gdzie przybyła nieomał cała miejscowa Polonia. Spotkania były ponadto okazją do załatwienia spraw paszportowych i innych czynności konsularnych. Dzięki pomocy m.in. księdza Marka Zygadło łącznie około 200 osób uzyskało informacje z zakresu podatków, ubezpieczeń, świadczeń emerytalnych, czy edukacji dzieci. Przekazano ponadto kilkadziesiąt polskich książek dla biblioteki miejskiej w Akureyri, na wyspie Hrisey oraz w Blondous. W poniedziałek konsul Sikorski przedstawił historię stosunków polsko-islandzkich studentom Uniwersytetu w Akureyri, na którym kilkunastu studentów z Polski studiuje inżynierię odnawialnych źródeł energii. 

   
  2008.03.04

  Spotkanie informacyjne w Akranes

  Serdecznie zapraszamy mieszkańców Akranes i okolic na spotkanie informacyjne z polskim konsulem, które odbędzie się w poniedziałek 17 marca 2008 o godzinie 18:00 w siedzibie Islandzkiego Czerwonego Krzyża (Rauði Krossinn á Akranesi, ulica Þjóðbraut 11, Akranes). Po spotkaniu rozpocznie się dyżur konsularny podczas którego można będzie złożyć wnioski paszportowe oraz dokonać innych czynności konsularnych. 

   
  2008.02.17

  Koncert przeciwko dyskryminacji Polaków

  20-go lutego odbędzie się w Reykjaviku przy Austurbæ 20 koncert zorganizowany przez Bubbi Martensa. Islandzki artysta podjął decyzję w sprzeciwie wobec postawy nastolatków, którzy założyli stronę przeciwko obecności Polaków na Islandii. Wystąpią m.in: Sprengjuhollin, Minus, Lay Low, Nydonsk, Ragnheidur Grondal, Hjalmar, Poetrix, South River Band, Raggi, Bjarna og Thorgeir Astvalds, Buff, Ellen Kristjans, Hljómsveit fra Póllandi, Fabula i inni. Przed koncertem głos zabierze premier Islandii Geir. H. Haarde. Koncert pod patronatem polskiego konsula.

   
  2008.01.14

  Spotkanie informacyjne w Urzędzie Pracy

  Pani Elżbieta Orłowska - doradca do spraw zatrudnienia w Urzędzie Pracy (Vinnumálstofnun) w Reykjaviku zaprasza na zebranie dotyczące poszukiwania pracy oraz praw na islandzkim rynku pracy, wynagrodzenia, związków zawodowych, meldunku, opieki zdrowotnej etc. Spotkanie w którym uczestniczył będzie także polski konsul odbędzie się 4 lutego 2008 o godzinie 14:00 przy ul. Engjateigur 11 w Reykjaviku.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: