close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • UZNAWANIE WYROKÓW SĄDOWYCH

 •  

  Uznawanie wyroków sądowych

   

  Wyrok wydany przez sąd w Islandii nie jest automatycznie ważny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla jego skuteczności prawnej w Polsce konieczne jest przeprowadzenie przed właściwym sądem okręgowym w Polsce postępowania o uznanie wyroku zagranicznego.

  Uznania nie wymagają prawomocne orzeczenia sądu zagranicznego w sprawach niemajątkowych obywateli obcych, wydane przez sąd właściwy według ich prawa ojczystego, chyba że orzeczenie takie ma być podstawą związku małżeńskiego albo stanowić podstawę wpisu w księdze stanu cywilnego, w księdze wieczystej lub w innym rejestrze w Polsce.

  Wniosek o uznanie wyroku sądu zagranicznego, podpisany przez wnioskodawcę, należy skierować na adres sądu okręgowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania w Polsce, a jeśli i wnioskodawca w Polsce nie zamieszkiwał, właściwym będzie Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny, Al. Solidarności 127, 00-951 Warszawa, tel. +48 22 620 03 71, tel/fax +4822 620 36 52. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz imię, nazwisko i adres pełnomocnika do doręczeń w Polsce, jeśli ma być ustanowiony w sprawie oraz uzasadnienie interesu prawnego żądania uznania wyroku.

  Odpis wyroku w oryginale należy przetłumaczyć na język polski u tłumacza przysięgłego w Polsce. Tłumaczenie nie sporządzone przez tłumacza przysięgłego można poświadczyć w Ambasadzie.
  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy przesłać wraz z 3 fotokopiami każdego z nich listem poleconym do właściwego sądu okręgowego lub złożyć w biurze podawczym tego sądu oraz uiścić należne opłaty sądowe w wysokości i w sposób podany przez sąd.

  Wykaz sądów okręgowych w Polsce znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

   

   

  Informacja o uznaniu za skuteczne na obszarze Polski islandzkich wyroków rozwodowych orzeczonych po dniu 1 lipca 2009 roku.

   

  Islandzkie orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa orzeczone po dniu 1 lipca 2009 roku podlegają obecnie uznaniu z mocy prawa. Oznacza to, że osoba zainteresowana uznaniem islandzkiego orzeczenia o rozwodzie powinna złożyć wniosek o uznanie islandzkiego rozwodu w Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Polski, w którym zarejestrowane zostało małżeństwo. Do wniosku należy dołączyć oryginalną decyzję islandzką oraz jej urzędowe tłumaczenie na język polski (wykonane przez tłumacza przysięgłego w kraju bądź potwierdzone przez Konsula RP w Reykjaviku). Wniosek taki można również złożyć za pośrednictwem Konsula RP w Reykjaviku. Opłata konsularna za tę czynność wynosi 9.680,- ISK [w tym: 3.630,- ISK za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia oraz 6.050,- ISK za wpis zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego (transkrypcja)]. Opłaty konsularne pobierane są w gotówce w kasie urzędu.

   

  (Podstawa: nowelizacja z dnia 1 lipca 2009 roku artykułów 1145-1149 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, dotyczących uznawania orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych w sprawach cywilnych).

   

   

   

  Uznanie w Polsce zagranicznego wyroku rozwodowego orzeczonego przed dniem 1 lipca 2009r.

   

  Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego, sporządzony w 3 egzemplarzach i własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę, powinien zawierać:

  • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy
  • imię, nazwisko i adres pełnomocnika do doręczeń w Polsce (jeśli zostanie ustanowiony w sprawie)
  • imię, nazwisko i adres zamieszkania uczestnika postępowania (była żona lub były mąż) - jeżeli aktualny dokładny adres nie jest znany, wówczas należy podać ostatni znany adres byłego współmałżonka
  • datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego
  • obywatelstwo jakie posiadali małżonkowie w dniu wniesienia pozwu o rozwód i jakie posiadają obecnie
  • uzasadnienie interesu prawnego żądania uznania wyroku (dlaczego wnioskodawcy potrzebne jest uznanie wyroku rozwodowego)
  • wyjaśnienie, czy w Polsce toczyło się też postępowanie w sprawie o rozwód

  Do wniosku o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego należy załączyć:

  • odpis wyroku rozwodowego w oryginale (z potwierdzeniem prawomocności lub zaświadczenie sądu islandzkiego, że wyrok ten jest wyrokiem ostatecznym i obowiązuje w Islandii) oraz 3 fotokopie tych dokumentów
  • tłumaczenie na język polski wyroku rozwodowego dokonane przez tłumacza przysięgłego oraz 3 fotokopie tego tłumaczenia. Jeśli tłumaczenie nie jest sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce, to powinno być poświadczone przez Ambasadę.
  • odpis aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego w Polsce, gdy małżeństwo było zawierane w kraju lub było zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: