close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • POŚWIADCZENIE PODPISU

 • Poświadczenie podpisu

   

  Osoby przebywające w Islandii, które chcą udzielić pełnomocnictwa osobie mieszkającej w Polsce do dokonania czynności prawnej w ich imieniu (np. do zakupu samochodu, wymeldowania, korzystania z konta bankowego, etc.), mogą to zrobić podpisując tekst pełnomocnictwa przed konsulem. W tym celu osoba udzielająca pełnomocnictwa powinna przedstawić w ambasadzie dowód tożsamości (polski paszport lub dowód osobisty, ewentualnie paszport innego kraju, którego obywatelstwo posiada). Konsul poświadczy własnoręczność podpisu na udzielanym pełnomocnictwie -- opłata konsularna za tę czynność wynosi 3.630 ISK. Opłatę należy wnieść  gotówką w kasie urzędu.

  Poświadczenie podpisu pod zgodą na wydanie paszportu dziecku przebywającemu w Polsce odbywa się na gotowym formularzu, pozostałe oświadczenia należy przygotować osobiście.

  Uwaga - konsul nie poświadczy własnoręczności podpisu na pełnomocnictwie dotyczącym przeniesienia własności nieruchomości bądź innych ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (np. pełnomocnictwie do sprzedaży lub kupna mieszkania, domu, działki etc.). Podpis mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwa) na tego rodzaju dokumencie musi być poświadczony przez islandzkiego notariusza (notary public), a następnie poświadczony w formie klauzuli Apostille przez islandzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres: Utanríkisráðuneytið, Rauðarárstíg 25, 150 Reykjavík, postur@utn.stjr.is, tel. 00354 545 9900, fax. 00354 562 2373, 562 2386, http://www.mfa.is/).

   

   

   

  Przykładowy wzór upoważnienia:

   

   

   

  Reykjavik, dnia (data)

  Upoważnienie

   

  Ja, niżej podpisany/a (imiona i nazwisko), urodzony/a (data urodzenia) w (miejsce urodzenia), córka/syn (imiona rodziców), zameldowany/a (adres zameldowania w Polsce), czasowo zamieszkały/a na Islandii, legitymujący/a się paszportem/dowodem osobistym (numer i seria dokumentu),

  upoważniam (imiona i nazwisko osoby upoważnianej), urodzonego/urodzoną (data urodzenia) w (miejsce urodzenia), córkę/syna (imiona rodziców), zameldowanego/ą (adres zameldowania w Polsce), numer PESEL (numer), legitymującego/ą się paszportem/dowodem osobistym (numer i seria dokumentu),

  do (wymienić konkretne czynności).

   

  Podpis należy złożyć w obecności konsula

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: